Algemene voorwaarden

Veiligheid Centraal V.O.F.

De vennootschap onder firma Veiligheid Centraal is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74129961 en is gevestigd aan de Beemsterburgwal 18 (1441 KB) te Purmerend.

Artikel 1 Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
  uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Verkoper: het Bedrijf die via haar website Producten en/of Diensten aan Koper aanbiedt, hierna: Veiligheid
  Centraal.
 5. Koper: het Bedrijf of de Consument die Producten en/of Diensten via Veiligheid Centraal aanschaft.
 6. Leverancier: De derde partij welke binnen de Europese Unie is gesitueerd die de door Koper bestelde
  Producten rechtstreeks aan Koper levert.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod van Producten en/of Diensten aan Koper via de Website van Veiligheid
  Centraal.
 8. Producten: de Producten die door Veiligheid Centraal worden aangeboden zijn blus-, EHBO-, reanimatie- en
  evacuatiemiddelen, alsmede AED-pakketten, verbanddozen en overige daarmee gerelateerde zaken.
 9. Diensten: de Diensten die Veiligheid Centraal aanbiedt, zijn het plegen van onderhoud aan (de door Veiligheid
  Centraal verkochte) Producten op locatie van de Koper inclusief vervanging van de Verbruiksmiddelen na het
  Gebruik en/of verstrijken van de houdbaarheidsdatum, alsmede het verrichten van periodieke controles en het
  verlenen van advies omtrent het gebruik van de Producten die Veiligheid Centraal aanbiedt.
 10. Onderhoud: De periodieke controle van de Producten vermeld in een Overeenkomst door een hiertoe
  opgeleid personeelslid van Veiligheid Centraal of daartoe gekwalificeerde derde aangesteld door Veiligheid
  Centraal, volgens een plan opgesteld door Veiligheid Centraal.
 11. Verbruiksmiddelen: Losse onderdelen, behorende bij de Producten die volgens de producthandleiding, na het
  Gebruik en/ of na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum vervangen dienen te worden.
 12. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van de gekozen
  Producten en/of Diensten.
 13. Website: de website die Veiligheid Centraal gebruikt is: www.veiligheidscentraal.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Veiligheid Centraal en iedere
  overeenkomst tussen Veiligheid Centraal en een Koper en op elk product dat door Veiligheid Centraal wordt
  aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Veiligheid
  Centraal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
  voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Veiligheid Centraal aan Koper aangeven op welke wijze
  Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Veiligheid Centraal zijn
  gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame
  gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele
  (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In uitzonderlijke
  situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Veiligheid
  Centraal is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
  met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
  worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
  bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
  dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 Het Aanbod
 1. Alle door Veiligheid Centraal gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
  aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het
  aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Veiligheid Centraal gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Veiligheid Centraal is slechts aan de offerte
  gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat
  Veiligheid Centraal een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk
  is vastgelegd. Niettemin heeft Veiligheid Centraal het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een
  voor Veiligheid Centraal gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is
  dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke
  vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Veiligheid Centraal niet binden. De afbeeldingen en specifieke
  gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het
  ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Veiligheid Centraal kan niet garanderen dat de kleuren in de
  afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden op de website van Veiligheid Centraal zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan
  geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Veiligheid Centraal niet tot levering van een deel van de in de
  aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in
  het aanbod.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het betreffende product heeft betaald.
 2. Een Aanbod kan door Veiligheid Centraal via de webshop gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Veiligheid Centraal, zal
  Veiligheid Centraal de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod
  is Veiligheid Centraal daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper
  kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Veiligheid Centraal is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of
  heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk
  gestelde of ingehuurde personen van Veiligheid Centraal die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken
  over een schriftelijke volmacht.
 7. Consumenten kunnen binnen 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien
  Koper een Bedrijf betreft.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Veiligheid Centraal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Veiligheid Centraal het recht
  bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veiligheid Centraal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
  of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan Veiligheid Centraal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig aan Veiligheid Centraal zijn verstrekt, heeft Veiligheid Centraal het recht de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Veiligheid Centraal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Veiligheid
  Centraal is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
  onvolledigheid voor Veiligheid Centraal bekend was.
 5. Koper vrijwaart Veiligheid Centraal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
  van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 6. Veiligheid Centraal staat ervoor in dat alle Producten aangeboden in de webshop voor zover van toepassing
  beschikken over een CE-markering conform Europese wet- en regelgeving.
Artikel 6 Advies
 1. Veiligheid Centraal kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies omtrent het gebruik van de in de
  webshop aangeboden Producten opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard.
  Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle
  gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Veiligheid Centraal schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
  omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
  waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Verleende ontwerpen en adviezen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de
  opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en
  diens relevante derde(n) en de grootte van het overeengekomen budget.
 4. Veiligheid Centraal zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de
  uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Veiligheid Centraal voert het verlenen van ontwerpen en adviezen uit conform de in de branche geldende
  normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is
  overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is verplicht Veiligheid Centraal tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de
  opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Veiligheid Centraal heeft opgemerkt. In
  geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Veiligheid
  Centraal te melden op een wijze zodat Veiligheid Centraal in staat is om de gebreken te ontdekken, te
  reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Veiligheid Centraal
  een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.
Artikel 7 Onderhoud
 1. In het kader van de Producten die Veiligheid Centraal aanbiedt, kan Koper een overeenkomst sluit voor het
  verrichten van periodiek onderhoud. De wijze van uitvoering en frequentie van de werkzaamheden wordt indien
  door Koper afgenomen, conform de door Veiligheid Centraal aangeboden offerte nader overeengekomen.
 2. Tenzij expliciet anders overeengekomen, wordt het Onderhoud in beginsel jaarlijks verricht volgens een door
  Veiligheid Centraal opgesteld plan, door een hiertoe opgeleid personeelslid van Veiligheid Centraal of daartoe
  gekwalificeerde Derde aangesteld door Veiligheid Centraal. Het Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de
  geldende NEN-normen of, indien er geen NEN-normen beschikbaar zijn, op basis van de eigen deskundigheid
  van Veiligheid Centraal. Veiligheid Centraal staat ervoor in dat het personeel dat het onderhoud verricht beschikt
  over relevante opleidingen c.q. trainingen, waaronder een REOB-diploma, alsmede relevante ISO-certificering.
  Voor het geval de Klant het Onderhoud door een niet door Veiligheid Centraal aangestelde Derde laat uitvoeren,
  behoudt Veiligheid Centraal zich het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk en eenzijdig de
  onderhoudsovereenkomst te ontbinden.
 3. Alle door Veiligheid Centraal aangeboden blusmiddelen zijn uitgerust met Verbruiksmiddelen. De
  Verbruiksmiddelen dienen na het gebruik en/of na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum vervangen te
  worden. De onderhoudsovereenkomst is exclusief de Vervanging van de Verbruiksmiddelen na gebruik en/of na
  het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Koper is zelf verantwoordelijk voor de tijdige Vervanging van de
  Verbruiksmiddelen na gebruik voor zover van toepassing indien de houdbaarheidsdatum is verstreken.
 4. Het Onderhoud aan blusmiddelen geschiedt bij wijze van een jaarlijkse keuring en kan worden aangegaan voor
  een overeengekomen duur van 5 jaar, tenzij expliciet anders overeengekomen. Na deze periode kan, indien
  Partijen na onderling overleg overeenkomen, de overeenkomst verlengd worden voor een volgende periode van
  5 jaar met een opzegtermijn van een jaar. Tussentijdse opzegging van een onderhoudsabonnement gedurende
  de eerste 5 jaar voor blusmiddelen is in beginsel niet mogelijk. Indien de Koper een onderhoudsabonnement
  tussentijds wenst op te zeggen, is een nader overeen te komen afkoopsom verschuldigd.
 5. Koper is voor het Onderhoud een jaarlijks bedrag verschuldigd zoals overeengekomen. Betaling geschiedt
  vooraf, tenzij expliciet anders overeengekomen. Veiligheid Centraal behoudt zich het recht voor om wijzigingen
  aan te brengen in de tarieven voor Onderhoud middels een jaarlijkse indexering. Veiligheid Centraal zal Koper
  van de prijsaanpassing tijdig op de hoogte stellen. Deze prijsaanpassing geeft Koper niet het recht om de
  Overeenkomst te beëindigen.
 6. Koper is voorts verplicht om aan Veiligheid Centraal te vergoeden de kosten van het personeel van Veiligheid
  Centraal of de door Veiligheid Centraal aangestelde derde, indien per onderdeel meer arbeid wordt verricht dan
  vooraf overeengekomen, alsmede indien Onderhoud vaker plaatsvindt dan in de Overeenkomst voorzien. De
  kosten worden berekend op basis van nacalculatie volgens het nader over te komen uurtarief.
Artikel 8 Levering
 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
 2. Verzending van de Producten is gratis indien Koper kiest voor verzending tussen de 10 en 20 werkdagen. De
  kosten voor levering tussen 7 en 14 werkdagen komen voor rekening van Koper en bedragen 3,95, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen, of sprake is van hogere verzendkosten in verband met de grootte en-of het
  gewicht van het betreffende product.
 3. Verzendkosten voor bestellingen met een waarde tot en met €100,- euro komen voor rekening van Koper. De
  specifieke verzendkosten zijn te vinden op de website. Verzendkosten van bestellingen met een waarde vanaf
  €100,- komen voor rekening van Veiligheid Centraal.
 4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet
  of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling
  niet (tijdig) is ontvangen door Veiligheid Centraal of er door andere omstandigheden buiten de macht van
  Veiligheid Centraal enige vertraging ontstaat, heeft Veiligheid Centraal recht op een redelijke verlenging van de
  (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient
  Veiligheid Centraal schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen
  (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
  beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 6. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
  voor de levering, is Veiligheid Centraal gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 7. Indien Veiligheid Centraal gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
  vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Veiligheid Centraal ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien Veiligheid Centraal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten
  Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de
  levertijd van Leverancier.
 9. Veiligheid Centraal is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
  afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Veiligheid Centraal is gerechtigd het aldus
  geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Koper is aldus zelf verantwoordelijk voor de invoer, de eventueel verschuldigde btw bij invoer, de eventueel
  verschuldigde invoerrechten, en de daarvoor noodzakelijk te maken handling(kosten), ter zake van de door Koper
  afgenomen Producten.
Artikel 9 Verpakking en transport
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de
  verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 3. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het
  ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de
  overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Veiligheid Centraal niet ingeklaard worden verkocht,
  kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien
  Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een
  wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op
  de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling
  worden ontleend.
 4. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
Artikel 10 Onderzoek, reclamaties
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen
  na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in beperkte mate uit te pakken zonder de
  verpakking te beschadigen, om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te
  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de Producten
  voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk
  gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Veiligheid Centraal erkent geen
  aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies
  van Koper aan de klanten van Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Veiligheid Centraal te worden
  gemeld op klantenservice@veiligheidcentraal.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet
  zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden
  na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf is
  Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien Koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
  schriftelijke toestemming van Veiligheid Centraal op de wijze zoals door Veiligheid Centraal aangegeven. Het
  retourneren van zaken staat uitsluitend ter beoordeling van Veiligheid Centraal.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van Veiligheid Centraal
  noodzakelijk is, het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en
  verpakking retourneren aan Veiligheid Centraal, conform de retourinstructies van Veiligheid Centraal. Herroeping
  is uitgesloten voor bedrijven.
 6. Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen met Veiligheid Centraal.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het
  retour verzoek. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch
  om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan
  Veiligheid Centraal te wijten is, zal Veiligheid Centraal na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende
  product(en) nasturen via Leverancier dan wel de resterende order annuleren (met restitutie van het teveel
  betaalde). De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is
  ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Veiligheid Centraal.
 10. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde Producten heeft besteld, dan wel verkeerde
  verwachtingen had van het betreffende product.
Artikel 11 Prijzen
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
  verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van de
  producten op de webshop worden getoond inclusief btw, tenzij dit specifiek is aangegeven en vermeld in het
  aanbod.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
  geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
  heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering
  komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 4. Indien sprake is van Producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop
  Veiligheid Centraal geen invloed heeft, kan Veiligheid Centraal deze Producten met variabele prijzen aanbieden.
  Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Veiligheid Centraal
  naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit
  enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.
Artikel 12 Betaling en incassobeleid
 1. Betaling geschiedt zodra Koper zijn gewenste Producten middels de webshop afneemt per bankoverschrijding
  via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. De betaling van onderhoudsabonnementen geschiedt
  middels een jaarlijkse facturatie van het nader overeen te komen bedrag en dient te worden voldaan binnen
  uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na
  factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
  uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen.
 4. Veiligheid Centraal heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
  mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
  hoofdsom en de lopende rente. Veiligheid Centraal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
  betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Veiligheid Centraal kan
  volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
  alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn zal Koper zijnde een Consument eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in
  verzuim raakt, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het
  ingetreden verzuim.
 6. Koper zijnde een bedrijf is in verzuim zodra hij niet binnen de gestelde betalingstermijn het verschuldigde
  bedrag heeft voldaan. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Veiligheid Centraal zonder nadere
  ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
  vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het
  besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Veiligheid Centraal meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
  deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening
  van Koper.
Artikel 12 Garantie
 1. Veiligheid Centraal staat er niet voor in dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties,
  bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de
  overeenkomst. Veiligheid Centraal staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het geleverde, doch streeft
  Veiligheid Centraal ernaar, en zal hij zich inspannen het geleverde conform de overeenkomst te leveren. De
  feitelijke houdbaarheid van houdbare Producten kan niet gegarandeerd worden.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met
  de fabrieksgarantie. Veiligheid Centraal is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke
  individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de Producten.
  3. Alle door Veiligheid Centraal aangeboden Producten zijn voorzien van een CE-markering, alsmede de naam
  en het adres van de fabrikant.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Veiligheid Centraal de zaak binnen redelijke
  termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving
  ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Veiligheid Centraal, vervangen of zorgdragen voor herstel. In
  geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Veiligheid Centraal te retourneren en de
  eigendom aan Veiligheid Centraal te verschaffen indien dit door Veiligheid Centraal wordt vereist voor
  terugbetaling.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
  oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Veiligheid Centraal, Koper of derden
  wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
  doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 5. Indien de door Veiligheid Centraal verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,
  is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 6. Veiligheid Centraal wijst erop dat op bepaalde Producten, in het bijzonder op blusmiddelen, een beperkte
  houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te
  houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de
  garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
 7. Bij vragen over de toepassing van Producten en de geschiktheid ervan voor Koper, kan Koper zich met vragen
  in algemene zin wenden tot Veiligheid Centraal.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
 1. Veiligheid Centraal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Veiligheid Centraal bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver
  deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet
  behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Veiligheid Centraal gesloten overeenkomst
  voortvloeien.
 3. Voorts is Veiligheid Centraal bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)
  ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
  anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veiligheid Centraal op de Koper onmiddellijk
  opeisbaar. Indien Veiligheid Centraal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
  de wet en overeenkomst.
 5. Veiligheid Centraal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Veiligheid Centraal leidt tot aansprakelijkheid van Veiligheid
  Centraal jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door
  Veiligheid Centraal in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
  schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
 2. De aansprakelijkheid van Veiligheid Centraal beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een
  gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak – of een onderdeel daarvan – een en ander ter
  beoordeling van Veiligheid Centraal.
 3. Veiligheid Centraal is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of
  geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door
  Veiligheid Centraal geleverde Producten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan
  ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Veiligheid Centraal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
  naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Veiligheid Centraal is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
  website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de
  website.
 6. Veiligheid Centraal staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
  Veiligheid Centraal verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Veiligheid Centraal vervallen indien deze
  niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Veiligheid Centraal binnen een jaar nadat Koper bekend was of
  redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 8. Veiligheid Centraal wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door
  het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen
  conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden.
 9. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door Veiligheid Centraal is slechts
  algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het
  product voor hem geschikt is.
 10. Veiligheid Centraal is expliciet niet aansprakelijk voor geschillen omtrent de brandveiligheid. Het advies dat
  Veiligheid Centraal verleent omtrent het gebruik van de in de webshop aangeboden Producten ziet nimmer op de
  mate van brandveiligheid en is puur vrijblijvend van aard.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Veiligheid Centraal vervallen indien deze
  niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Veiligheid Centraal binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of
  redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 12. In elk geval vervalt de aansprakelijkheid van Veiligheid Centraal na een halfjaar na het einde van de
  overeenkomst.
 13. Indien Koper een natuurlijke persoon is zijn de termijn zoals in lid 11 en 12 een jaar.
Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op
Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Veiligheid Centraal verlaten. Ook indien de zaken in de
macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 16 Overmacht
 1. Veiligheid Centraal is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
  verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het
  nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
  te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
  voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Veiligheid Centraal, (ii) het niet naar
  behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
  programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van
  internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
  natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in
  het bedrijf van Veiligheid Centraal en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Veiligheid Centraal buiten
  haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Veiligheid Centraal heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming verhindert, intreedt nadat Veiligheid Centraal zijn verbintenis had moeten nakomen. Veiligheid Centraal
  zal zoveel mogelijk Koper informeren over de overmacht.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Veiligheid Centraal ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Veiligheid Centraal gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te
  voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Veiligheid Centraal berusten uitsluitend bij Veiligheid Centraal en
  worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Veiligheid Centraal rusten
  te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Veiligheid Centraal. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in
  door Veiligheid Centraal opgeleverde zaken, dient Veiligheid Centraal expliciet akkoord te geven op de
  voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Veiligheid Centraal
  rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Bij overtreding hiervan is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000,- verschuldigd. Dit laat
  het recht van Veiligheid Centraal onverlet een aanvullende schadevergoeding te eisen.
 5. Veiligheid Centraal is gerechtigd beeldmateriaal te maken en te plaatsen op haar website en/of haar Social
  mediakanalen ten behoeve van reclame en promotiedoeleinden. Het staat Koper vrij zijn toestemming in te
  trekken.
Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Veiligheid Centraal gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de
  website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Veiligheid
  Centraal de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere
  informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan klantenservice@veiligheidcentraal.nl.
 2. Indien Veiligheid Centraal op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
  deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van
  de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 19 Klachten
 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of Producten van Veiligheid Centraal of anderszins klachten heeft
  over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2
  weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
  klantenservice@veiligheidcentraal.nl met als onderwerp “klacht” of middels het klachtenformulier op de webshop.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Veiligheid Centraal de klacht in
  behandeling kunnen nemen.
 3. Veiligheid Centraal zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht
  inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 20 Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Veiligheid Centraal en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
  toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Veiligheid Centraal is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Veiligheid Centraal en Koper
  worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie tenzij bepalingen van
  dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.